สยามพารากอน Siam Paragon

  Tel. 662-610-9786

About us

What is Babies Genius philosophy ?

ความสำคัญของช่วงปฐมวัยในเด็กอายุ 0-6 ปี คือ สมองเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด การอบรมเลี้ยงดูในช่วงนี้ มีผลต่อคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต เด็กทุกคนเกิดมามีสมองที่พร้อมจะเรียนรู้ แรกเกิดสมองมีน้ำหนักประมาณ 350-500 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ก.ก. สมองของเด็กจะโตเร็วมากในช่วง 3 ปีแรกขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 80 % ของสมองผู้ใหญ่ ดังนั้นการกระตุ้นเซลล์สมองในช่วง 3 ปีแรก คือช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กและไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก การกระตุ้นที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมีผลทำให้เด็กฉลาดได้
ที่นี่ เบบี้ส์ จีเนียส“ความฉลาดสอนได้”

 

What are Babies Genius objectives ?

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง และความฉลาดหลายด้าน คือ สอนความฉลาด ด้านภาษา ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทนและการรอคอย ฝึกให้มีสมาธิ ฝึกความสามารถทางด้านความคิด รวมถึงกระตุ้น เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกปลูกฝังการรักและเห็นคุณค่าของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เรียนรู้การรู้จักแก้ไขปัญหา ฝึกระเบียบวินัย และฝึกให้มีความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาการทางด้านประสาทสัมพันธ์ตามือและเท้า กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเครื่องเล่น กระตุ้นพัฒนาการให้มีความเข้าใจตนเอง มีการควบคุมตนเอง และมีการผลักดันตนเอง ฝึกให้มีประสิทธิภาพทางสังคม มีความเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้คุณธรรม คือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ เรียนรู้การแบ่งปันโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น

 

What is Babies Genius ?

คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก อายุ 6 เดือน – 6 ขวบ สอนโดยโปรแกรมจากประเทศอังกฤษ โครงสร้างคือสอนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้ตัวอักษร การออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปทรง ความเหมือนความแตกต่าง จำนวน การเรียงลำดับ เพลงและบทกลอน ดนตรี และ คนตรีคลาสสิค เล่านิทาน เล่านิทาน โดยหุ่นมือ ศิลปะ งานฝีมือ เกมส์ และอื่นๆ

 

THE WONDERS OF THE BRAIN

 

พัฒนาสมองลูกได้จริงหรือ ?

พ่อแม่หลายๆ ท่านอาจมีคำถามนี้อยู่ในใจ และไม่แน่ใจว่าสมองลูกพัฒนาได้จริงหรือไม่? ข้อความต่อไปนี้อาจตอบคำถามของท่านได้

“พ่อแม่ทุกคนช่วยสร้างสมองของลูกได้ สิ่งที่พ่อแม่ทำในช่วงห้าปีแรกของชีวิตลูกคือสิ่งสำคัญที่สุด” คุณอาจแปลกใจ เมื่อคุณพบว่าสิ่งที่คุณไม่เคยคำนึงอาจช่วยสร้างสมองให้กับลูกน้อยของคุณได้ และทำให้ลูกพัฒนาขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน และที่สำคัญคือพ่อแม่ทุกคนทำได้

นักวิทยาศาสตร์พบว่า วัยแรกของชีวิตมีความสำคัญต่อการสร้างสมองของเด็ก สามารถช่วยให้เกิด “การเชื่อมโยง” ขึ้นในเซลล์สมองของลูก ทำให้ลูกสามารถคิด รู้สึกเคลื่อนไหว และเรียนรู้ ห้าปีเป็นโอกาสที่คุณสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับลูก และวางรากฐานอนาคตของลูกได้

 

about-img1

 

สมองของลูก
เมื่อลูกเกิดมา เขาเกิดมาพร้อมด้วยอวัยวะทุกส่วนเหมือนผู้ใหญ่ มีหัวใจ ปอด ตับ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าของผู้ใหญ่เท่านั้น ยกเว้นสมองทีมี ใช่แตกต่างกันที่ขนาดเพียงอย่างเดียว

สมองมีการเติบโต
ลองนึกภาพดูว่าคุณอาศัยอยู่ในเมืองหนึ่งที่ทุกบ้านมีเครื่องโทรศัพท์ แต่มีเพียงบางเครื่องที่มีสายต่อ คุณคิดว่าระบบโทรศัพท์จะใช้งานได้หรือไม่ และนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมองของเด็กแรกเกิด ระหว่างสัปดาห์ที่หกจนถึงเดือนที่ห้าของการตั้งครรภ์ สมองลูกจะเติบโตปะกอบด้วยเซลล์ 1 แสนล้านเซลล์ เซลล์เหล่านี้บางส่วนเชื่อมโยงถึงกันแล้วตั้งแต่เกิด แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเชื่อมโยง ในช่วงห้าปีแรกของชีวิตสมองของลูกจะต้องทำงานเพื่อเชื่อมโยงเซลล์เหล่านี้เข้าด้วยกัน และจะน้อยลง หลังจากช่วง 5 ปีแรกไปแล้ว

คุณเคยสังเกตไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเดินไปบนพงหญ้ารกตามทางเส้นเดิมหลายๆ ครั้ง คุณทำให้เกิดทางเดินขึ้นใช่หรือไม่ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสมองมีการพัฒนาทุกครั้งที่เด็กใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการมอง การชิมรส การสัมผัส การฟังและการดมกลิ่น การเชื่อมโยงหรือการทำเส้นทางเซลล์สมองก็เกิดขึ้น เมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และประสบการณ์เหล่านี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า การเชื่อมโยงของเซลล์นี้ในสมองก็จะยิ่งมากขึ้น การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความสามารถในการคิด เกิดความรู้สึก การกระทำและการเรียนรู้

เมื่อเด็กอายุประมาณ 3 ปี สมองจะสร้างการเชื่อมโยงจนมากเกินความจำเป็น เปรียบเสมือนกับเวลาที่คุณตัดกิ่งไม้ออกบ้างเพื่อช่วยให้รากแข็งแรง สมองก็เช่นกัน การเชื่อมโยงส่วนที่ไม่จำเป็นและใช้น้อยจะถูกกำจัดออกไป คงเหลือไว้เฉพาะการเชื่อมโยงที่สำคัญ

สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา

สมองประกอบด้วย สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา ทำงานพร้อมๆ กัน แต่มีหน้าที่แตกต่างกัน มีบางเรื่องที่สมองซีกซ้ายเป็นผู้สั่งการอย่างเดียว หรือสมองซีกขวาสั่งการอย่างเดียว

 

about-img2

 

สมองซีกซ้าย

ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ความถนัดของเด็กในช่วงแรก ทำให้เกิดกำลัง ทำให้เด็กสามารถรับความรู้สึก แล้วเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นจากสิ่งที่รับ จากภาพที่เห็น จากเสียงที่ได้ยินเป็นรูปธรรมต่างๆ ได้จะทำให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ตนสัมผัสเป็นอย่างไร มีรูปร่างอย่างไร สมองซีกซ้ายจะทำงานที่มีรูปร่าง หรือมีการเคลื่อนไหวเป็นฐาน และต้องมีรูปธรรมชัดเจน กล่าวคือ สมองซีกซ้ายจะทำให้เด็กพูดภาษาได้ ได้ยินเสียงและเข้าใจความหมายของภาษา การเขียน เข้าใจด้านคำนวณ วิทยาศาสตร์ ความรู้ต่างๆ ที่เป็นหลักการที่ต้องใช้เหตุผล

สมองซีกขวา

ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนามธรรม จริยธรรม ความถนัดด้านดนตรี การเต้นรำ ความถนัดด้านศิลปะ งานปั้น การสร้างจินตนาการคิดฝันเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ การรับรู้มโนทัศน์

การพัฒนาและกระตุ้นเด็กในช่วงเวลาต่างๆ มีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองซีกทีเดียว เช่น หากในช่วงที่สมองซ้ายและขวา การเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของสมองซีกนี้ มีผลต่อการกำหนดอุปนิสัยใจคอของมนุษย์

Preschool program / ฝึกไปโรงเรียน

 • ส่งเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • ฝึกทักษะสมอง สอนความฉลาด 8 ด้าน (Multiple Intelligences) คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความเข้าตนเอง ด้านสังคม และด้านธรรมชาติ
 • เสริมสร้างสติปัญญา และความจำระยะยาว
 • ส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือ
 • เสริมสร้างความมั่นใจกล้าแสดงออก (Self-confidence)
 • ฝึกสมาธิ (Focus and Concentration)
 • ฝึกระเบียบวินัย
 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • ฝึกแก้ไขปัญหา
 • ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา
 • ส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือ
 • ฝึกทักษะการฟัง และ การพูด
 • เรียนรู้การปรับตัว การฟังคำสั่งกลุ่ม
 • มีความภาคภูมิใจ (Sense of Success)
 • มีความสุข (Happiness)
 • พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่

about-content2

 

ทำไมจึงต้องพัฒนาสมองลูก

 • ในช่วงอายุ 0-5 ปี อัตราการเรียนรู้จะสูงที่สุดในชีวิตและมากกว่าวัยใดๆ เนื่องจากสมองของลูกพัฒนาเร็วมาก (Brain Growth Spurt) ช่วงวัยจะเป็นโอกาสเดียวที่สำคัญของชีวิตในการพัฒนาศักยภาพทางสมองของลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก……
 • เพราะรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว
 • ค้นหาอัจริยะภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กเล็ก การพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กที่ดีที่สุดคือ การพัฒนาตามธรรมชาติ เพราะเด็กแต่ละคนมีความถนัดติดตัวมาไม่เหมือนกัน ถึงจะเป็นพี่น้อง หรือ ฝาแฝด ก็ยังแตกต่างกันได้ ซึ่งความถนัดที่ว่าคือ“อัจฉริยะภาพ”ที่นี่เบบี้ส์ จีเนียส มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือค้นหาอัจริยะภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กเล็ก

about-content3

 

 

หน้าต่างของโอกาส
นักวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราทราบว่ามีบางเวลาสมองบางส่วนสามารถเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่าเวลาอื่น พวกเขาเรียกช่วงเวลาเหล่านี้ว่า “หน้าต่างของโอกาส” หน้าต่างบางบานจะเปิดและปิดสนิท ตั้งแต่ช่วงปีแรกของชีวิต ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงของเซลล์สมอง เกี่ยวกับการมองภาพ สมรรถภาพของการมองไปตลอดชีวิต ซึ่งก็หมายความว่า เด็กจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกเลย

แม้ว่าหน้าต่างบางบานอาจมีช่วงเปิดที่นานกว่า แต่การเรียนรู้บางอย่างจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด และอย่างเป็นธรรมชาติเฉพาะในบางเวลา เราเรียกช่วงเวลาเหล่านี้ว่าช่วงวิกฤติ ตัวอย่างเช่น ห้าปีแรก เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาในช่วง 5 ปีแรก การเรียนรู้ยังคงเกิดขึ้นตลอดชีวิต แต่มีบางอย่างที่เด็กเรียนรู้ได้ง่ายกว่าในบางช่วงเวลา

 

 

WINDOWS OF OPPORTUNITY

การหล่อเลี้ยงสมอง
สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทราบคือ พ่อแม่คือผู้สร้างความแตกต่างในการพัฒนาสมองของลูก พ่อแม่ที่เคยพูดคุยกับลูกหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง เล่นหรือร้องเพลง สัมผัสลูก ให้อาหารที่ดี ตลอดจนให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก คุณกำลัง “หล่อเลี้ยง” อวัยวะที่สำคัญที่สุดที่เรียกว่า “สมอง” ของลูก

กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสมอง ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา

 • การสัมผัสตัวลูก โดยการนวดสัมผัสเป็นต้น
 • สอนลูกควบคุมอารมณ์
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • พูดคุยและรับฟังสิ่งที่ลูกพูด
 • อ่านหนังสือด้วยกันทุกวัน
 • ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและเลขคณิต
 • การเคลื่อนไหวและการกระทำ
 • การเล่น – วิธีการที่เด็กเรียนรู้และพัฒนา
 • ศิลปะ : ภาษาหนึ่งที่ต้องเรียน

 

about-content-4

 

การเลี้ยงดูลูกให้ฉลาดทั้งสติปัญญาและอารมณ์
คือการเสริมสร้างให้ลูกมีทั้งไอคิว และอีคิว นั่นคือ ให้ลูกมีทั้งความฉลาดและวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางด้านจิตใจ อีคิว และไอคิว มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ยืนยันการจัดเก็บข้อมูล

  -

Save
STILL NOT SURE WHAT TO DO?

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US